Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Колегія РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови райдержадміністрації,

керівника районної

військово-цивільної адміністрації

                                    25 червня 2018 року № 313

(в редакції розпорядження

голови райдержадміністрації,

керівника районної

військово – цивільної адміністрації

від _______________________)

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Мар”їнської районної державної адміністрації

 

І.Загальні положення

 

 1. Колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мар’їнської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації) та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності і прийняття відповідних рішень.

 

 1. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, актами президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

 1. Рішення про утворення колегії райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

 

ІІ. Функції колегії

 1. Основними завданнями колегії відповідно до компетенції райдержадміністрації є:

 

 • формування та реалізація державної політики у відповідних сферах на території району;
 • визначення перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;
 • забезпечення виконання законів України, актів і доручень президента України, Кабінету Міністрів України, програм соціально-економічного розвитку держави на території району;
 • обговорення прогнозів і програм соціально-економічного, науково-технічного розвитку району та його територіальних одиниць, інших державних програм та шляхів їх реалізації;
 • розгляд стану виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Конституції та законів України, актів президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;
 • підготовка відповідно до компетенції пропозицій щодо вдосконалення законодавства України;
 • розгляд стану додержання законодавства при виданні нормативно-правових актів в органах місцевого самоврядування з питань делегованих повноважень;
 • розгляд питань щодо розподілу та витрачання бюджетних коштів, забезпечення реалізації державної політики щодо закупівлі товарів, робіт та послуг для державних потреб, мобілізаційної роботи в районі;
 • підготовка пропозицій щодо забезпечення співпраці між райдержадміністрацією, районними підрозділами  центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в процесі виконання покладених на них завдань;
 • розгляд результатів роботи діяльності райдержадміністрації та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;
 • вивчення та розгляд питань додержання законодавства у сфері державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
 • розгляд інших питань, пов’язаних з реалізацією покладених  на райдержадміністрацію завдань відповідно до законодавства.

 

 1. Крім питань, зазначених у пункті 1 цього розділу, колегія:

 

1) заслуховує двічі на рік інформацію про роботу районних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

 

2) подає в установленому порядку на розгляд територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади обласного значення за результатами такого заслуховування пропозиції щодо вдосконалення  діяльності районних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також щодо їх взаємодії з райдержадміністрацією;

 

3) розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників районних підрозділів центральних органів виконавчої влади та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку перед територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади обласного значення питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб.

 

 1. Райдержадміністрація має право:

 

залучати до підготовки питань порядку денного засідань колегії працівників інших органів виконавчої влади за згодою їх керівників;

 

проводити розширені, закриті, виїзні засідання колегії, а також спільні засідання  з колегією районної ради;

 

розглядати на засіданнях колегії питання, що належать до компетенції райдержадміністрації;

 

утворювати комісії, експертні робочі групи із залученням фахівців районних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування за погодженням з їх керівниками для підготовки до розгляду питань на колегії;

 

заслуховувати звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, у випадках, передбачених законодавством – керівників органів місцевого самоврядування, районних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них завдань.

 

ІІІ. Склад колегії

 

 1. Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.

До складу колегії райдержадміністрації входять: голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

До складу колегії райдержадміністрації також можуть входити  керівники районних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також посадові особи  місцевого самоврядування (за згодою), представники громадських організацій, підприємств, установ та інших організацій (за їх пропозицією).

 

 1. Члени колегії райдержадміністрації затверджуються та звільняються від обов’язків розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

IV Організація роботи колегії

 

 1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність засідання колегій визначається її головою.

 

 1. Робота колегії райдержадміністрації проводиться відповідно до затвердженого головою колегії плану роботи колегії на рік, квартал, місяць, у якому визначаються зміст питань, що необхідно розглянути, дата проведення засідань, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку засідання та своєчасне подання матеріалів тощо.

 

Формування планів роботи колегії райдержадміністрації здійснюється членом колегії – керівником апарату райдержадміністрації на підставі пропозицій членів колегії райдержадміністрації. Для надання пропозицій до плану роботи колегії члени колегії залучають структурні підрозділи райдержадміністрації, районні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

План роботи колегії райдержадміністрації на наступний рік складається відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 15 грудня поточного року, підписується членом колегії – керівником апарату райдержадміністрації і затверджується головою колегії – головою райдержадміністрації.

Пропозиції до плану роботи колегії на рік надаються членами колегії, структурними підрозділами райдержадміністрації, районними підрозділами центральних органів виконавчої влади до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації  до 01 грудня поточного року.

 1. План роботи колегії райдержадміністрації на квартал складається відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 25 числа місяця попереднього кварталу на підставі річного плану роботи колегії з урахуванням внесених змін структурними підрозділами райдержадміністрації, районними підрозділами центральних органів виконавчої влади та доручень облдержадміністрації.

План роботи колегії райдержадміністрації на квартал затверджується розпорядженням  голови райдержадміністрації.

 1. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання за рішенням голови колегії.

 

 1. За ініціативою голови колегії або третини її членів проводяться позапланові (позачергові) засідання колегії. Члени колегії при потребі можуть пропонувати на голосування внесення або зняття питань з порядку денного засідання колегії.

 

 1. Підготовку проекту порядку денного засідання колегії (з урахуванням пропозицій) та відповідно до затвердженого плану засідань колегії, як правило, за 10 днів до засідання колегії здійснює відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 

 1. Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу виконавців, залучених до розроблення необхідних матеріалів до питань порядку денного.

 

 1. Контроль за станом підготовки матеріалів до засідань колегії, в тому числі за якістю та термінами їх підготовки, здійснюють перший заступник голови райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків за направленням та керівник апарату райдержадміністрації.

 

Керівники управлінь та відділів, які здійснюють підготовку матеріалів до засідань колегії, несуть персональну відповідальність за несвоєчасну та неякісну їх підготовку.

 

 1. Підготовка засідання колегії здійснюється у відповідності з Порядком проведення заходів щодо організаційної підготовки засідання колегії райдержадміністрації (згідно з додатком).

 

 1. Організаційне та правове забезпечення діяльності колегії покладається на відділи апарату райдержадміністрації – організаційної роботи (далі – секретар колегії) та відділ юридичного забезпечення, з питань запобігання корупції  та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації.

V. Документи до засідань колегії райдержадміністрації

 

 1. Підготовка та оформлення документів до засідань колегії райдержадміністрації здійснюються з метою організаційного забезпечення відповідного органу.
 2. 2. Засідання колегії райдержадміністрації проводяться відповідно до затверджених планів.

У плані роботи колегії райдержадміністрації  зазначаються питання, що повинні розглядатися, дата розгляду, прізвище, ініціал імені доповідача та найменування структурного підрозділу райдержадміністрації, який готує документи.

 

Проект плану роботи колегії райдержадміністрації складається секретарем колегії  з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації подають для включення до плану роботи колегії райдержадміністрації  перелік питань, які вони вважають за необхідне розглянути на її засіданні.

 

 1. 3. Документи з питань, що вносяться на розгляд колегії райдержадміністрації, повинні подаватися не пізніше ніж за тиждень до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день.

 

 1. На розгляд колегії подаються такі матеріали:

 

порядок денний засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

 

довідка з питань порядку денного із викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій з кожного питання, підписана керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, районного підрозділу центрального органу виконавчої влади, відповідальним за підготовку питання, що розглядаються на засіданні колегії;

 

проект рішення колегії, завізований керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, районного підрозділу центрального органу виконавчої влади, відповідальним за підготовку питання, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації згідно з основними напрямками діяльності, керівником апарату райдержадміністрації, відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, відділом юридичного забезпечення, з питань запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації та  іншими заінтересованими посадовими особами, яких стосується документ;

 

список членів колегії;

 

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

 

список  осіб, які виявили бажання бути співдоповідачами з питань порядку денного засідання колегії,  із  зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

 

довідкові та демонстраційні матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

 

 

 1. 4. Документи, підготовлені для розгляду колегії райдержадміністрації, а також один примірник їх копій, зберігаються у секретаря колегії.

 

 1. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

У разі проведення закритого засідання  або закритого обговорення окремих питань підготовка документів з відповідних питань здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом або для службового користування.

 

 1. 6. За підготовку документів для проведення засідань колегії райдержадміністрації органу відповідають керівники заінтересованих структурних підрозділів.

 

 1. 7. Секретар колегії здійснює контроль за своєчасним поданням документів на розгляд та перевіряє їх на наявність у повному обсязі та правильність оформлення.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

 

 1. Рішення колегій райдержадміністрації реалізуються шляхом видання розпорядження голови райдержадміністрації, яким вони вводяться в дію.

VI. Порядок проведення засідання колегії

 

 1. Засідання колегії веде голова колегії, а в разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

 

 1. Засідання колегії райдержадміністрації вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості її членів.

 

 1. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати – голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

 1. Порядок денний та рішення колегії затверджуються на засіданні колегії членами колегії, шляхом голосування. Кожне питання порядку денного, як правило, розглядається до однієї години.

 

У ході обговорення питань доповіді, як правило,  повинні бути до 30 хвилин, інформації – до 10 хвилин, виступи – до 5 хвилин, довідки, пропозиції, зауваження – до 2 хвилин.

Перерва у засіданні колегії передбачається після кожних двох годин роботи.

 

 1. Особи, які беруть участь у засіданні колегії райдержадміністрації, реєструються не пізніше як за 10 хвилин до його початку.

 

 1. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань порядку денного, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань з дозволу голови колегії.

 

 1. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідань колегії, вносять пропозиції, надають необхідні довідки. Обговорення питання припиняється за пропозицією членів колегії та голови колегії.

 

 1. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівної кількості голосів, голос голови колегії є вирішальним.

В окремих випадках за рішенням голови колегії може бути застосована процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

9.У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.

 1. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 2. Після засідання колегії відповідальні за підготовку розглянутих питань, у разі необхідності, доопрацьовують протягом 5 робочих днів проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених і схвалених учасниками засідання колегії під час обговорення питань порядку денного, погоджують із керівниками зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і подають їх на розгляд голови колегії.

 

 1. На підставі рішень колегії по кожному питанню порядку денного протягом 5 робочих днів після їх розгляду головою колегії видається розпорядження голови райдержадміністрації або протокольне рішення (доручення) колегії.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

 

 1. Протокол засідання колегії оформляє відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації у 10-денний термін після засідання колегії,

 

9

який підписується головою колегії або особою, на яку покладено виконання його обов’язків та особою, яка веде протокол.

У разі потреби надається витяг з протоколу засідання колегії у паперовій формі.

Протоколи та матеріали колегії після 5-річного зберігання в архіві райдержадміністрації передаються до архівного відділу райдержадміністрації на постійне зберігання.

 

Технічний запис засідань колегії забезпечує секретар колегії.

 

 

VІІ. Контроль за виконанням рішень колегії

 

 1. Контроль за виконанням рішень колегії та доручень голови колегії здійснює відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

 

 1. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

Додаток

до  Положення про колегію

Мар’їнської районної

держаної адміністрації

у новій редакції

(пункт 9 розділу IV)

ПОРЯДОК

проведення заходів щодо організаційної підготовки

засідання колегії райдержадміністрації

п/п

Заходи Термін виконання Відповідальні
1 2 3 4
1.

 

Підготовка, погодження та розсилка порядку денного засідання колегії членам колегії, всім запрошеним

 

за 10 днів до запланованої дати засідання

 

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка основних документів до засідання колегії та їх надання до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації

– довідки із викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (за підписом керівника управління, який готує питання)

– проекту рішення колегії (з довідкою про погодження)

– пропозиції до списку виступаючих (за підписом керівника управління, який готує питання);

– роздавального матеріалу;

– демонстраційних матеріалів (графіки, діаграми, таблиці)

 

 

 

 

 

 

за тиждень до запланованої дати засідання

 

 

 

 

 

 

 

за 3 дні

 

 

 

 

 

 

Керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації,  районних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальні за підготовку матеріалів до відповідних питань

 

 

3. Розміщення проектів рішень колегії на веб-ресурсі райдержадміністрації за 20 днів до дати засідання Відділ по роботі із зверненнями, з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

 

 

 

Продовження додатку

 

 

4. Узгодження тексту запрошення, оповіщення запрошених на колегію, в т.ч.  виступаючих за тиждень до запланованої дати засідання Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації, керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальних за підготовку питання
5. Ознайомлення членів колегії з матеріалами, що надаються на розгляд колегії за 3 дні до запланованої дати засідання Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації
6.

 

Підготовка прес-релізу за 2 дні до запланованої дати засідання

 

Відділ по роботі із зверненнями, з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації
7.

 

Підготовка залу до засідання колегії

 

за 1 день до запланованої дати засідання Відділ організаційної роботи

апарату райдержадміністрації

8. Реєстрація учасників колегії

 

у день колегії

 

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації
9. Відмітка посвідчень про відрядження під час реєстрації учасників засідання

 

у день колегії

 

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації
10. Розміщення в залі учасників колегії

 

у день колегії

 

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації
11.

 

 

 

 

Висвітлення засідання колегії

 

 

 

 

у черговому номері газети

 

 

на веб-сайті

 

Загальнополітична газета Донецької області  “Новини Регіону”

 

Відділ по роботі із зверненнями громадян, з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації