Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Колегія РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 01.06.2013 року №168

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Мар”їнської районної державної адміністрації

 

1.Загальні положення

 1.1. Колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції райдержадміністрації та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності і прийняття відповідних рішень.

1.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови райдержадміністрації.

  • Рішення про утворення колегії районної державної адміністрації приймається головою райдержадміністрації.
  1. Функції колегії

2.1. Основними завданнями колегії відповідно до компетенції районної державної адміністрації є:

формування та реалізація державної політики у відповідних сферах на території району;

визначення перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;

забезпечення виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, програм соціально-економічного розвитку держави на території району;

обговорення прогнозів і програм соціально-економічного, науково-технічного розвитку району та його територіальних одиниць, інших державних програм та шляхів їх реалізації;

розгляд стану виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

підготовка відповідно до компетенції пропозицій щодо вдосконалення законодавства України;

розгляд стану додержання законодавства при виданні нормативно-правових актів в органах місцевого самоврядування з питань делегованих повноважень;

розгляд питань щодо розподілу та витрачання бюджетних коштів, забезпечення реалізації державної політики щодо закупівлі товарів, робіт та послуг для державних потреб, мобілізаційної роботи в районі;

підготовка пропозицій щодо забезпечення співпраці між районною державною адміністрацією, районними підрозділами  центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в процесі виконання покладених на них завдань;

розгляд результатів роботи діяльності районної державної адміністрації та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

вивчення та розгляд питань додержання законодавства у сфері державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

розгляд інших питань, пов’язаних з реалізацією покладених  на районну державну адміністрацію завдань відповідно до законодавства.

  • Районна державна адміністрація має право:

– залучати до підготовки питань порядку денного засідань колегії працівників інших органів виконавчої влади за згодою їх керівників;

– проводити розширені, закриті, виїзні засідання колегії, а також спільні з колегією районної ради;

– розглядати на засіданнях колегії питання, що належать до компетенції районної  державної адміністрації;

– утворювати комісії, експертні робочі групи із залученням фахівців районних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування за погодженням з їх керівниками для підготовки до розгляду питань на колегії;

– заслуховувати звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,  у випадках, передбачених законодавством – керівників органів місцевого самоврядування, районних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них завдань.

  1. Склад колегії

3.1. Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.

До складу колегії райдержадміністрації входять: голова районної державної адміністрації (голова колегії), голова районної ради (за згодою), перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

До складу колегії райдержадміністрації також можуть входити  керівники районних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також посадові особи  місцевого самоврядування (за згодою), представники громадських організацій, підприємств, установ та інших організацій (за їх пропозицією).

3.2. Члени колегії райдержадміністрації затверджуються та звільняються від обов’язків розпорядженням голови райдержадміністрації.

 4. Організація роботи колегії

 4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність засідання колегій  визначається  її головою.

4.2. Робота колегії райдержадміністрації проводиться відповідно до затвердженого головою колегії плану роботи колегії (на рік, квартал), у якому визначаються зміст питань, що необхідно розглянути, строк проведення засідань, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, члени колегії райдержадміністрації, відповідальні за підготовку засідання та своєчасне подання матеріалів тощо.

Формування планів роботи колегії райдержадміністрації здійснюється членом колегії – керівником апарату райдержадміністрації на підставі пропозицій членів колегії райдержадміністрації. Для надання пропозицій до плану роботи колегії члени колегії залучають структурні підрозділи райдержадміністрації, районні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

План роботи колегії райдержадміністрації на наступний рік складається відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 15 грудня поточного року, підписується членом колегії – керівником апарату райдержадміністрації і затверджується головою колегії – головою райдержадміністрації.

Пропозиції до плану роботи колегії на рік надаються членами колегії, структурними підрозділами райдержадміністрації, районними підрозділами центральних органів виконавчої влади до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації  до 1 грудня поточного року.

4.3. План роботи колегії райдержадміністрації на квартал складається відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 25 числа місяця попереднього кварталу на підставі річного плану роботи колегії з урахуванням внесених змін структурними підрозділами райдержадміністрації, районними підрозділами центральних органів виконавчої влади та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації.

План роботи колегії райдержадміністрації на квартал підписується членом колегії – керівником апарату райдержадміністрації і затверджується головою колегії – головою  райдержадміністрації.

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання за рішенням  голови колегії, або особи, яка виконує його обов’язки.

4.5. За ініціативою голови колегії або третини її членів проводяться позапланові (позачергові) засідання колегії. Члени колегії при потребі можуть пропонувати на голосування внесення або зняття питань з порядку денного засідання колегії.

4.6. Підготовку проекту порядку денного засідання колегії (з урахуванням пропозицій) та відповідно до затвердженого плану засідань колегії, як правило, за 10 днів до засідання колегії здійснює  відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

  • Матеріали, що  подаються на розгляд колегії:

– проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

– довідка із викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій з кожного питання порядку денного;

– проект рішення колегії з кожного питання порядку денного;

– список членів колегії;

– список запрошених осіб  із зазначенням  їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

– пропозиції до списку виступаючих з кожного питання порядку денного;

– інші додаткові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо),  які  безпосередньо  стосуються порядку денного.

4.8. Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу виконавців, залучених до розроблення необхідних матеріалів до питань порядку денного.

4.9. Контроль за станом підготовки матеріалів до засідань колегії, в тому числі за якістю та термінами їх підготовки, здійснюють перший заступник голови,  керівник апарату, заступники голови, згідно з розподілом обов’язків за направленням.

Керівники управлінь та відділів, які здійснюють підготовку матеріалів до засідань колегії, несуть персональну відповідальність за несвоєчасну та неякісну їх підготовку.

4.10. Підготовка засідання колегії здійснюється у відповідності з Порядком проведення заходів щодо організаційної підготовки засідання колегії райдержадміністрації (додається).

4.11. Організаційне та правове забезпечення діяльності колегії покладається на відділи  апарату райдержадміністрації – діловодства та контролю, організаційної роботи та юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи.

  1. Порядок проведення засідання колегії

 5.1. Засідання колегії веде голова колегії, а в разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків  голови райдержадміністрації.

Засідання колегії райдержадміністрації можуть проводитись у наступних формах:

– спільні засідання колегії – це  засідання з колегією районної ради,

для вирішення сумісних питань. За результатами таких засідань приймаються спільні рішення (постанови), які оформлюються у вигляді протоколів та підписуються головою колегії райдержадміністрації та головою колегії районної ради;

– розширені засідання колегії – це засідання, на які для розгляду окремих питань порядку денного запрошуються представники районних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інші відповідальні особи;

– закриті засідання колегії – це закрите обговорення окремих питань порядку денного особисто членами колегії. Рішення про закритий розгляд питань порядку денного засідання колегії приймається головою колегії райдержадміністрації. При проведенні закритих засідань колегії підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється  з дотриманням встановлених правил роботи з документами обмеженого доступу або для службового користування.

5.2. Засідання колегії райдержадміністрації вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості її членів.

  • Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

На засідання колегії райдержадміністрації запрошується Мар”їнський міжрайонний прокурор, а також можуть бути запрошені: заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, народні депутати України, депутати обласної ради, міські, селищні, сільські голови,   начальники відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники районних контролюючих органів, управління юстиції та ради профспілок (за згодою), керівники районних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  • Порядок денний та рішення колегії затверджуються на засіданні колегії. Кожне питання порядку денного, як правило, розглядається до однієї години.

У ході обговорення питань доповіді, як правило,  повинні бути до 30 хвилин, інформації – до 10 хвилин, виступи – до 5 хвилин, довідки, пропозиції, зауваження – до 2 хвилин.

Перерва у засіданні колегії передбачається після кожних двох годин роботи.

5.5. Особи, які беруть участь у засіданні колегії райдержадміністрації, реєструються не пізніше як  за 10 хвилин до його початку.

5.6. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань порядку денного, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань з дозволу голови колегії.

5.7. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідань колегії, вносять пропозиції, надають необхідні довідки. Обговорення питання припиняється за пропозицією членів колегії та голови колегії.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівної кількості  голосів, голос голови колегії є вирішальним.

В окремих випадках за рішенням голови колегії може бути застосована процедура таємного голосування.

5.9. Після засідання колегії відповідальні за підготовку розглянутих питань, у разі необхідності, доопрацьовують протягом 5 робочих днів проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених і схвалених  учасниками засідання колегії під час обговорення  питань порядку денного, погоджують із керівниками зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і подають їх на розгляд голови колегії.

5.10 На підставі рішень колегії по кожному питанню порядку денного протягом 5 робочих днів після їх розгляду головою колегії видається розпорядження голови райдержадміністрації або протокольне рішення (доручення) колегії.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

5.11. Протокол засідання колегії оформляє відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації у 10-денний термін після засідання колегії, який підписується головою колегії або особою, на яку покладено виконання його обов’язків.

Протоколи та матеріали колегії після 5-річного зберігання у відділі діловодства та контролю апарату райдержадміністрації передаються до архівного відділу райдержадміністрації на постійне зберігання.

Технічний запис засідань колегії забезпечує відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

 

 6. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії та доручень голови колегії здійснює відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

6.2.  Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

                                                                                        Додаток до п. 4.10.

                                                                                              Положення про колегію

                                                                                             Мар”їнської районної

                                                                                         державної адміністрації

 

ПОРЯДОК

проведення заходів щодо організаційної підготовки

засідання колегії райдержадміністрації

 

п/п

Заходи Термін виконання Відповідальні
1 2 3 4
1.

 

Підготовка, погодження та розсилка порядку денного засідання колегії членам колегії, всім запрошеним

 

за 5 днів до запланованої дати засідання

 

Відділ організаційної роботи

 

 

2.

 

Пропозиції щодо якісного та кількісного складу запрошених на засідання колегії за 5 днів до запланованої дати засідання Керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку матеріалів до відповідних питань

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка основних документів до засідання колегії та їх надання до

відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації:

– довідки із викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (за підписом керівника управління, який готує питання)

– проекту рішення колегії (з листом погодження)

– пропозиції до списку виступаючих (за підписом керівника управління, який готує питання);

– роздавального матеріалу;

– демонстраційних матеріалів (графіки, діаграми, таблиці тощо)

 

 

за тиждень до запланованої дати засідання

 

 

 

 

 

за 3 дні до запланованої дати засідання

 

 

 

 

 

 

 

Керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку матеріалів до відповідних питань

 

 

 

 

 

 

 

– розміщення проектів рішень колегії на веб-ресурсі райдержадміністрації за 20 днів до дати засідання Відділ по роботі із зверненнями, з питань внутрішньої і інформаційної політики

 

4. Узгодження тексту запрошення, оповіщення запрошених на колегію, в т.ч.  виступаючих за тиждень до запланованої дати засідання Відділ організаційної роботи, керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальних за підготовку питання

 

6. Ознайомлення членів колегії з матеріалами, що надаються на розгляд колегії

 

за 3 дні до запланованої дати засідання Відділ організаційної роботи
7.

 

Підготовка прес-релізу

за 2 дні до запланованої дати засідання

 

Відділ по роботі із зверненнями, з питань внутрішньої і інформаційної політики

 

8.

 

Підготовка залу до засідання колегії

 

за 1 день до запланованої дати засідання

 

Відділ діловодства та контролю

 

 

9. Реєстрація учасників колегії

 

у день колегії

 

Відділ діловодства та контролю

Відділ організаційної роботи

 

10. Відмітка посвідчень про відрядження під час реєстрації учасників засідання

 

у день колегії

 

Відділ діловодства та контролю

 

11. Розміщення в залі учасників колегії

 

у день колегії

 

Відділ організаційної роботи

Відділ діловодства та контролю

 

12.

 

 

 

 

Висвітлення засідання колегії

 

 

 

 

у черговому номері газети

 

 

 

Головний редактор

газети “Мар”їнська нива”

 

 

на веб-сайті Відділ по роботі із зверненнями, з питань внутрішньої і інформаційної політики