Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Містобудівні умови та обмеження

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Дата
та
номер наказу про затверд-ження місто-будівних умов
та обмежень
Замовник об’єкта
будів-
ництва
Назва
об’єкта
будів-
ництва
Адреса
об’єкта будівництва
Інформа-ція про вне-сення змін до місто-будівних умов та обме-жень
Підстава для скасу-вання
або
зупи-нення
дії
місто-будівних умов
та обме-жень
Електронна скан-копія примірника місто-будівних умов та обмежень
1
2
3
4
5
6
7
07.12.2017 №3-М
Гріневич Михайло Іванович
Будівництво
магазину
Вул. ІІ-Нагорна, 19,
м.Курахове, Мар’їнський район,
Донецька
область,
85612
Містобудівні умови та обмеження
12.12.2017 №4
Курахівська міська
рада Мар’їнського району Донецької області
Реконструк-
ція Курахівського міського
парку «Ювілейний»
м.Курахове, Мар’їнський район,
Донецька
область,
85612
 –
За заявою замовника
Про скасування містобудівних умов та обмежень від 14.02.2017 №34
19.03.2018 №5
Курахівська міська
рада Мар’їнського району Донецької області
Реконструк-
ція Курахівського міського
парку “Ювілейний”
м.Курахове, Мар’їнський район,
Донецька обл., 85612
(поблизу
вулиці
Мечнікова
зі сходу і проспекта Запорізький з півночі)
Містобудівні умови та обмеження
27.03.2018 № 6-М
Військово-цивільна адміністрація м.Красного-рівка Мар’їнського району Донецької області
Реконструк-
ція адміністра-тивної
будівлі
з госпо-дарською будівлею
по вул.
Охтирська,
14-а у м.Красного-рівка Мар’їнського району Донецької області
вул.Охтирська, 14-а, м.Красногорівка, Мар’їнський район,
Донецька обл., 85630
Містобудівні умови та обмеження
18.05.2018 №7-М
Това-риство з обме-женою відпо-відаль-ністю “Сади Донбасу”
Будів-ництво складу для збері-гання сільсь-когосподарської проду-кції з адмі-ністра-тивно -побу-товими примі-щеннями за адресою: вул. Перво-майська (Першо-травнева), 1-а, с.Дачне, Мар’їнський район, Донецька область, 85611
вул. Перво-майська (Першо-травнева), 1-а, с.Дачне, Мар’їн-ський район, Донецька область,85611
 –  –
Містобудівні умови та обмеження
13.08.2018 № 8-М
Кушнаренко
Володимир Володимирович
Будівництво магазину за адресою: м.Курахове, вул. Перемоги, 69
 вул. Перемоги, 69, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –  –
Містобудівні умови та обмеження

 

30.10.2018
№10-М
Кура-хівська місь-ка рада
Мар’їн-ського ра-йону Доне-цької обла-сті
 Буді-вни-цтво жит-лового будин-ку з вбу-дованими при-міщеннями в мікро-районі «Южний» м. Кура-хове Мар’їнського ра-йону Доне-цької області
Мікро-район Южний, Ма-р’їнський ра-йон, Доне-цька обл.
85612
 –  –
Містобудівні умови та обмеження №6
20.11.2018 №11-М
Кура-хів-ська місь-ка  рада Мар’їн-ського райо-ну Доне-цької області
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Мечнікова в м.Курахове Мар’їнського району Донецької області
вул.Мечнікова, 16-в, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №7
26.11.2018 №12-М
Комунальне некомерційне підприємство “Центр пер-винної меди-ко-сані-тарної допо-моги Мар’їнської район-ної ради”, код ЄДРПОУ: 37862491, адреса: проспект Дружби, 22-А, м.Мар’їнка, Доне-цька область, 85600
Буді-вництво амбу-лато-рії зага-льної прак-тики сімейної меди-цини (з житлом) по вул. Перво-майській, 72а в с. Бо-гоявленка Мар’їн-ського району Доне-цької області
вул.Первомайська, 72а, с.Богоявленка, Мар’їнський район, Донецька обл.,85643
Містобудівні умови та обмеження №8
26.11.2018 №13-М
Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар’їнської районної ради”, код ЄДРПОУ: 37862491, адреса: проспект Дружби, 22-А, м.Мар’їнка, Донецька область, 85600
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (з житлом) по вул.Парковій, 34 в с.Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області
вул.Паркова, 34, с.Єлизаветівка, Мар’їнський район,Донецька обл., 85651
Містобудівні умови та обмеження №9
05.12.2018 № 14-М
Костянтинівська сільська рада Мар’їнського району Донецької області код ЄДРПОУ: 05380355, адреса: вулиця Миру, с. Костянтинівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85653
Будівництво водонапірної вежі в с. Костянтинівка Мар’їнського району, Донецької області
вул.Шевченка, с. Костянтинівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85653
Містобудівні умови та обмеження №10
11.12.2018 № 15-М
Курахівська міська лікарня Мар’їнського району Донецької області
Улаштування ганку з навісом та пандусом головного корпусу Курахівської міської лікарні за адресою: вул. Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнського району Донецької області
вул. Мечнікова, 14, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №11
11.12.2018 №16-М
Курахівська міська лікарня Мар’їнського району Донецької області
Улаштування тамбуру будівлі головного корпусу Курахівської міської лікарні за адресою: вул. Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнського району Донецької області
вул.Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №12