Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Онлайн-виставка архівних матеріалів про прийняття Конституції України

До вашої уваги матеріали Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»

ЯК ПРИЙМАЛАСЯ КОНСТИТУЦІЯ

28 червня 1996 року на 107-му засіданні V сесії Верховної Ради України 2-го скликання був ухвалений Основний Закон нашої держави – Конституція України.

Процес підготовки і прийняття нового основного закону України був тривалим і болісним. Для національно-демократичної спільноти, борців за незалежність і дисидентів він став спробою реалізації багаторічних мрій про українську державність і європейську демократію.

1фото

Мітингувальники перед Верховною Радою вимагають прийняття Конституції, 19 червня 1996

Фото: iportal.rada.gov.ua.

Си­ту­ація за­гос­три­ла­ся нап­ри­кін­ці чер­вня 1996-го. 26 чер­вня Ра­да на­ці­ональ­ної без­пе­ки і Ра­да ре­гі­онів при Пре­зи­ден­то­ві Ук­ра­їни різ­ко за­су­ди­ли будь­-які зво­лі­кан­ня з прий­нят­тям Кон­сти­ту­ції. Пре­зи­дент приз­на­чив ре­фе­рен­дум що­до прий­нят­тя Кон­сти­ту­ції на 25 ве­рес­ня. А нас­тупно­го дня своє сло­во ска­за­ла ін­ша влад­на гіл­ка: Вер­ховна Ра­да прий­ня­ла пос­та­но­ву «Про про­це­ду­ру роз­гля­ду про­ек­ту Кон­сти­ту­ції Ук­ра­їни в дру­го­му чи­тан­ні». І роз­по­чав­ся справ­жній ма­ра­фон, три­ва­ліс­тю май­же 24 го­ди­ни. Із них ос­танні 14 — без будь­-якої пе­рер­ви.

Зрештою, 28 червня 1996 року о 9 год.18 хв. Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України. За основний закон проголосувало 315 депутатів, 36 було проти, 12 утримались і 30 депутатів взагалі не голосувало.

2ф 3ф

Про­ект Кон­сти­ту­ції Ук­ра­їни 1996 ро­ку

У Конституції України визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України.

Основний закон визначив найціннішим життя людини, її здоров’я, честь і гідність, надав кожному українцю можливості для самоорганізації, свободу слова та віросповідання.

Саме тому обов’язок кожного з нас – поважати Конституцію та дотримуватись її приписів. Тільки так ми зможемо забезпечити подальший розвиток України як демократичної та рівноправної зі світовою спільнотою держави.

Власне, конституційний процес не завершився прийняттям Конституції 28 червня 1996 р. Він триває увесь час, поки існує держава і розвивається суспільство.

Архівні матеріали до Дня Конституції України

Архівний відділ райдержадміністрації